Thuật ngữ tiếng Anh ngành hàn cắt

14/09/2021 | 229 |
0 Đánh giá

MAYHANCET.COM gửi đến bạn bộ từ khóa tiếng Anh chuyên ngành hàn, cắt phục vụ nhu cầu tra cứu sử dụng khi cần.

Thuật ngữ tiếng Anh ngành hàn cắt:

==============***===============

acetylenne hose ..............................................................ống dẫn axetilen

Advanced welding processes……………………………Hàn Đặc Biệt 

arc stud welding (BW) ......................................................hàn đinh

Arc welding ………………………………………………...Hàn Hồ Quang 

bonding ..............................................................................dán

branch line back pressure valve .......................................van chống ngọn lửa quặt

electrode coating ..............................................................thuốc bọc

electrode holder ................................................................kìm hàn

electron beam welding (EBW) ...........................................hàn chùm tia điện tử

electroslag welding (ESW) ...............................................hàn điện xỉ

Equipment …………………………………………………..Thiết Bị 

flash but welding (FBW) ....................................................hàn đối đầu

Flux cored arc welding …………………………………….Điện Cực Lõi Bột FCAW 

fricion welding (FW) ...........................................................hàn ma sát

fusion welding ...................................................................hàn nóng chảy

gas welding .......................................................................hàn khí 

laser welding (LW) .............................................................hàn laser

left ward technique ...........................................................công nghệ hàn trái

liquid slag ...........................................................................xỉ lỏng

liquid weld metal ...............................................................kim loại mối hàn nóng chảy

mains connection .............................................................ổ cấp điện

manual arc welding (MMA)................................................hàn hồ quang tay

metal gas shielded arc welding (MIG/MAG) ....................MIG/MAG

Ultrasonic welding ………………………………………….Hàn Siêu Âm

oxygen cylinder with pressure redution ............................bình oxy

oxygen hose ........................................................................ống dẫn oxy

Plastic welding ………………………………………………Hàn Chất Dẻo

pressure welding .................................................................hàn áp lực

proplet transfer ....................................................................giọt kim loại lỏng

protective gases from coating of electrode ……………….khí phát sinh bảo vệ vùng hàn

Resistance welding …………………………………………..Hàn Áp Lực 

revetting ................................................................................đinh tán

right ward technique ............................................................công nghệ hàn phải

rod electrode ........................................................................que hàn,điện cực hàn

screwing ................................................................................bulông

seam welding(SW) ................................................................hàn đường

shielding gas .........................................................................bình khí bảo vệ

shielding gas hose ................................................................ống dẫn khí bảo vệ

shielding gas nozzle .............................................................chụp khí bảo vệ

soldering/ brazing .................................................................hàn vảy

solid slag ................................................................................xỉ hàn thể rắn

solid weld metal ......................................................................kim loại mối hàn đã kết tinh

spot welding ............................................................................hàn điểm

submerged arc welding (SAW) ...............................................hàn tự động (Dưới lớp thuốc SAW)

tungsten electrode .................................................................điện cực Wolfram

tungsten inert gas shielded arc welding (TIG) .......................TIG

tungsten plasma welding .......................................................hàn plasma

welding .....................................................................................hàn 

welding current source ............................................................nguồn điện hàn

welding flame .........................................................................ngọn lửa hàn

welding nozzle ........................................................................bép hàn

welding rod ..............................................................................que hàn phụ

welding torch ..........................................................................mỏ hàn

wire electrode coil ..................................................................cuộn dây hàn

wire feed unit .........................................................................bộ phận đẩy dây hàn

workpiece ..............................................................................vật hàn

workpiece clamp....................................................................kẹp mát

welding current supply electrode .........................................cáp hàn

Welding technology & joining technique ……………………Công Nghệ Hàn&kỹ thuật nối ghép 

WPS_Welding Procedure Specification …………………….Thiết kế quy trình công nghệ hàn

Welding processes ………. …………………………………..Quá trình Hàn 

TIG, MIG/MAG welding ……………………………………….Hàn TIG, MIG, MAG 

Welding procedure specification approval ………………….Phê Chuẩn Quy Trình Hàn 

Welder, welding operator ……………………………………..Thợ Hàn 

Welding consumables …………………………………………Vật Liệu Hàn 

Welding equipment ……………………….. …………………Thiết Bị Hàn 

Welding robot ………………………………………………….Robot Hàn 

Welding machine ……………………………………………...Máy Hàn 

Welding flux ……………………………………………………Thuốc Hàn 

Welding stick …………………………………………………..Que Hàn 

Welding wire ……………………………………………………Dây Hàn

=============***=============


Tin tức liên quan

Bình luận